Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 122

Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora občinskega sveta za urejanje prostora in varstvo okolja ter hkrati nastopa kot zastopnik investitorja pri pripravi in izvedbi podrobnega prostorskega načrta občine, predstavlja konflikt interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije je ne podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 23.4.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 122

  • Delovanje člana občinskega sveta, ki je predsednik Odbora občinskega sveta za urejanje prostora in varstvo okolja ter hkrati nastopa kot zastopnik investitorja pri pripravi in izvedbi podrobnega prostorskega načrta občine, predstavlja konflikt interesov.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, v kateri je navedeno, da občinski svetnik poleg funkcije člana občinskega sveta Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) in predsednika Odbora občinskega sveta MOM za urejanje prostora in varstvo okolja preko gospodarske družbe Markizet, d.o.o., katere zastopnik je, nastopa kot investitor pri pripravi in izvedbi podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 9S. Po mnenju prijavitelja je opravljanje nalog zastopnika investitorja pri pripravi podrobnega prostorskega načrta in hkratno opravljanje funkcije predsednika Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja občinskega sveta v konfliktu interesov.

Iz dokumentacije, s katero razpolaga Komisija, je razvidno, da je MOM na pobudo družbe Markizet, d.o.o., Maribor, dne 30.4.2008 sprejela Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 9S. Za načrtovalca oziroma za pridobivanje smernic in mnenj odgovornih nosilcev urejanja prostora iz navedenega Sklepa je MOM pooblastila družbo Urbis, d.o.o., Maribor. V gradivu načrtovalca dokumentacije Urbis, d.o.o, je kot investitor navedena družba Markizet, d.o.o., Maribor, ki jo zastopa direktor Avgust Heričko, ki je hkrati tudi občinski svetnik MOM in predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja MOM. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je na eni od sej obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 9S. Sejo je vodil predsednik Avgust Heričko, ki ima pri navedenem projektu tudi vlogo zastopnika investitorja.

Določbe o pristojnosti občinskega sveta in nezdružljivosti funkcije občinskega svetnika z drugim delom vsebuje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS). Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, je po 29. členu ZLS pristojen za sprejem prostorskih in drugih planov razvoja občine, za sprejem proračuna, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta ter tudi nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta. Odbori in komisije občinskega sveta v smislu 31. člena ZLS v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Situacija, ko član občinskega sveta, ki je tudi predsednik Odbora občinskega sveta za urejanje prostora in varstvo okolja preko poslovnega subjekta, katerega zastopnik je, nastopa v vlogi zastopnika investitorja v objekte, za katere teče pred organi občine postopek sprejemanja prostorskega načrta, predstavlja nasprotje interesov. V obravnavanem primeru nastopa občinski svetnik v medsebojno nasprotujočih si vlogah in sicer v vlogi zastopnika javnega interesa, ko na občinskem svetu odloča o sprejemanju prostorskih in drugih razvojnih načrtih občine in v Odboru za urejanje prostor, kjer obravnava navedene akte in jih predlaga občinskemu svetu v sprejem, na nasprotni strani pa v vlogi zastopnika zasebnega interesa, ko nastopa kot zastopnik investitorja. Zaradi prisotnosti zasebnega interesa je podana možnost pristranskega in neobjektivnega odločanja na občinskem svetu ali Odboru za urejanje prostora in s tem odvisno opravljanje javne funkcije, ki ima lahko za posledico pridobitev koristi za člana občinskega sveta oziroma za investitorja, ki ga zastopa.

Da bi se občinski svetnik izognil konfliktu interesov, bi se moral izločiti iz vseh obravnav na občinskem svetu MOM in na Odboru za urejanje prostora in varstvo okolja, katerih predmet so razprave in odločitve v zvezi z izdelavo ali izvedbo prostorskega načrta Studenci 9S.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 122
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar