Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 119

Okoliščine, v katerih je generalni direktor direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hkrati tudi lastnik in zastopnik gospodarske družbe, ki se ukvarja z informatiko na področju kmetijstva, predstavljajo konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbence.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne sprejela naslednje

Pojasnilo številka 119

  • Okoliščine, v katerih je generalni direktor direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hkrati tudi lastnik in zastopnik gospodarske družbe, ki se ukvarja z informatiko na področju kmetijstva, predstavljajo konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbence.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela anonimni dopis, v katerem je navedeno, da je prišlo v letu 2008 do poskusa sklenitve pogodbe za računalniški program za vnos podatkov in obdelavo knjigovodskih podatkov s kmetij po sistemu FADN med ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in podjetjem Agroport, d.o.o., katerega lastnika in zastopnika sta njegova zakonska partnerka in generalni direktor direktorata za kmetijstvo.

Komisija je zaprosila ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dokumentacijo o vseh sklenjenih pogodbah med ministrstvom in podjetjem Agroport, d.o.o., in za pojasnilo o pristojnostih generalnega direktorja direktorata. Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je bila med ministrstvom in podjetjem Agroport, d.o.o., sklenjena pogodba o izdelavi računalniškega programa, vnosu, obdelavi in arhiviranju knjigovodskih podatkov s kmetij v letu 1994. Pogodba se je z aneksom podaljšala še dvakrat, v letu 2001 in 2002. V tem obdobju zastopnik in lastnik podjetja Agroport, d.o.o., ni bil zaposlen na ministrstvu.

Iz dokumentacije je bilo tudi razvidno, da je prišlo do poskusa sklenitve sporazuma o brezplačnem prenosu materialnih pravic računalniškega programa KNJ-FADN za vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN za leti 2008 in 2009 med podjetjem Agroport in ministrstvom.

Naloge direktorata za kmetijstvo so vezane na izvajanje skupne kmetijske politike na področju tržnih redov in razvoja podeželja in izhajajo iz evropskih predpisov, strateških dokumentov in izvedbenih dokumentov na področju kmetijstva. Direktorat za kmetijstvo izvaja politiko neposrednih plačil znotraj prvega stebra skupne kmetijske politike EU in upravlja politiko kmetijskih trgov. Za skladno vodenje kmetijske politike je EU sprejela uredbo o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev.

Iz opisanih nalog direktorata za kmetijstvo je razvidno, da opravlja pomembne naloge pri uresničevanju skupne kmetijske politike EU, kamor sodi tudi zbiranje računovodskih podatkov s kmetij po metodologiji FADN. FADN je raziskava, ki jo izvajajo države članice Evropske Unije. V njej se vsako leto zbirajo računovodski podatki kmetijskih gospodarstev za vse članice EU.

Direktor direktorata je odgovoren za izvajanje nalog direktorata, med katerimi je tudi uresničevanje predpisov kmetijske politike EU. Ker se podjetje Agroport, d.o.o., katerega 100 % lastnik in zastopnik je generalni direktor direktorata za kmetijstvo, ukvarja z informacijsko podporo na področju kmetijstva, lahko pride do konflikta interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št. 8/2001, v nadaljevanju Kodeks).

Po 13. členu Kodeksa nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima uslužbenec zasebni interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

Ob upoštevanju navedene določbe je po mnenju Komisije generalni direktor direktorata v položaju, ko njegov osebni interes za uspešno upravljanje zasebne družbe lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje uradniških nalog oziroma se nahaja v okoliščinah, ko lahko uporabi informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog kot direktor direktorata. Javni uslužbenec se navedenemu konfliktu interesov lahko izogne s prenosom lastniškega deleža in upravljanja v zasebni družbi na drugo osebo ali z odpovedjo opravljanju nalog direktorja direktorata za kmetijstvo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 119
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar