Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 131

Ravnanje župana občine, ki je na podlagi sklepa občinskega sveta zasebnemu visokošolskemu zavodu oddal poslovne prostore v triletno brezplačno uporabo za izvajanje javno veljavnega univerzitetnega in visoko strokovnega izobraževanja, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 7.5.2008 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 131

  • Ravnanje župana občine, ki je na podlagi sklepa občinskega sveta zasebnemu visokošolskemu zavodu oddal poslovne prostore v triletno brezplačno uporabo za izvajanje javno veljavnega univerzitetnega in visoko strokovnega izobraževanja, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo o sumu korupcije župana, ki je brezplačno oddal zasebni fakulteti za družbene in poslovne študije v najem poslovne prostore za daljše obdobje kot pomoč občine za zagon dejavnosti, čeprav fakulteta deluje že od leta 2005.

Komisija je na podlagi predpisov, dokumentacije in aktov, ki jih je predložila občina, ugotovila naslednja dejstva:

  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju: fakulteta) je bila kot zasebni zavod ustanovljena in vpisana v sodni register 27.6.2006. Navedena fakulteta je bila vpisana v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 20. Fakulteti je Vlada RS z odločbo z dne 13.12.2006 dodelila koncesijo za izvajanje rednega študija po dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu prve stopnje od študijskega leta 2007/2008 naprej, dokler traja študij ene vpisne generacije, z odločbo z dne 15.5.2007 pa ji je bila dodeljena koncesija za izvajanje študija po podiplomskem magistrskem študijskem programu druge stopnje od študijskega leta 2007/2008, najmanj za čas trajanja študija ene vpisne generacije.
  • Občinski svet občine je 2.10.2001 sprejel informacijo o ustanovitvi višje in visokošolskega študijskega središča in Pismo o nameri za zagotovitev pogojev za razvoj višjega poklicnega in visokega šolstva v regiji. S pismom so se občine v regiji obvezale, da bodo v prihodnjih letih s skupnimi močmi zagotavljale potrebne pogoje za razvoj novih višjih in visokošolskih ustanov ter izobraževalnih programov višjega in visokega šolstva v regiji, predvsem prostorske in kadrovske pogoje, pogoje za pedagoško-izobraževalno delo, pogoje za znanstveno- izobraževalno delo in pogoje za študij in bivanje.
  • Strokovne službe občinske uprave so 11.1.2008 občinskemu svetu občine predlagale, da fakulteti ob zagonu njene dejavnosti zagotovi kot pomoč občine brezplačno uporabo študijskih prostorov za obdobje treh študijskih let. Iz obrazložitvi predloga izhaja, da je fakulteta svoja dva študijska programa začela izvajati v študijskem letu 2007/2008. Na dodiplomskem programu je vpisanih 62 rednih in 23 izrednih študentov, na podiplomskem pa 70 rednih in 34 izrednih študentov. Fakulteta izvaja študijski program v stavbi, ki je v lasti občine in meri 407 m2. Na področju terciarnega izobraževanja si je občina zastavila cilj vlagati v pridobivanje in razvoj študijskih programov s tem, da nudi pomoč vsem študijskim programom, ne glede na formalni status in pomagati pri njihovem nastajanju ali zagonu. V svojem predlogu za oddajo poslovnih prostorov v brezplačno uporabo so strokovne službe kot pravno podlago navedle 28. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, ZSPDPO).
  • Občinski svet je na seji dne 29.1.2008 sprejel sklep, da se fakulteti ob zagonu njene dejavnosti kot pomoč občine zagotovi brezplačno uporabo študijskih prostorov za obdobje treh študijskih let.
  • Občina je s fakulteto dne 14.3.2008 sklenila Najemno pogodbo in Aneks k najemni pogodbi, s katerim je fakulteto na podlagi sklepa občinskega sveta z dne 29.1.2008 za obdobje treh študijskih let, oprostila plačila najemnine za uporabo poslovnih prostorov, ki je bila z najemno pogodbo določena v višini 3.330,80 EUR/m2. Z Aneksom k najemni pogodbi je tudi določeno, da je fakulteta dolžna plačevati vse tekoče obratovalne stroške in ostale obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe.

Upravljanje z nepremičnim premoženjem občin urejata Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju ZSPDPO) in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št 84/07, v nadaljevanju Uredba). Po 1. odstavku 28. člena ZSPDPO se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:

  • osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog, razen javnih podjetij,
  • nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katero so ustanovljeni.

Po 2.odstavku 28. člena uporabniki iz prvega odstavka, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, nosijo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Uredba v 59. členu povzema določila 28. člena ZSPDPO, v 60. členu pa določa, da se stvarno premoženje lahko odda v brezplačno uporabo za določen čas, vendar ne za več kot pet let.

Fakulteta je bila ustanovljena in vpisana v sodni register kot zasebni zavod za izvajanje rednega študija po dodiplomskem univerzitetnem in podiplomskem magistrskem študijskem programu. Fakulteti je bila z odločbo Vlade RS na podlagi 47. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS) tudi dodeljena koncesija za izvajanje študijskega programa visokega šolstva in s tem opravljanje javne službe v visokem šolstvu.

Po 28. členu ZSPDPO lahko občina odda nepremičnino v brezplačno uporabo osebi javnega prava ali nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katero je bila organizacija ustanovljena. Komisija je pri ugotavljanju izpolnjevanja navedenih pogojev upoštevala kriterije in normativno ureditev, ki velja za zasebne visokošolske zavode. Po kriterijih, ki veljajo v Sloveniji in na ravni Evropske unije, štejejo med nevladne organizacije društva, zasebni zavodi in ustanove, to so tiste organizacije, katerih namen ni pridobivanje dobička, ki so prostovoljna in formalna združenja fizičnih oseb ter so neodvisna od vlade in drugih javnih oblasti. Pri presoji, ali zavod deluje v javnem interesu, je Komisija smiselno uporabila določbe Zakona o društvih (Uradni list RS, št.61/06, ZDru)) in določbe ZViS.

Za društva po 30. členu ZDru velja, da delujejo v javnem interesu, če delujejo na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, športa, obrambe, veterinarstva,zunanjih zadev, kmetijstva ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno.

Po 46. členu ZViS izvajajo visokošolski zavodi na podlagi koncesije nacionalni program visokega šolstva, kar v smislu 47.člena ZViS pomeni tudi opravljanje javne službe v visokem šolstvu.

Ob smiselni uporabi določb ZDru in ZViS je možno zaključiti, da fakulteta, ki je prejela koncesijo Vlade RS za izvajanje izobraževanja v visokem šolstvu, opravlja javno službo, kar tudi pomeni, da deluje v javnem interesu, po svojem statusu pa je to zavod, ki šteje med nevladne organizacije.

Upoštevajoč navedene ugotovitve, Komisija meni, da občina s sklenitvijo pogodbe, s katero je oddala za obdobje treh študijskih let poslovne prostore v brezplačno uporabo fakulteti za izvajanje študijskih programov visokega šolstva, ni kršila predpisov, ki urejajo to področje.

V 3. alinei 2. člena ZPKor je korupcija definirana kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane, oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

V obravnavanem primeru, ko je župan občine na podlagi sklepa občinskega sveta oddal poslovne prostore v brezplačno uporabo zasebnemu visokošolskemu zavodu za izvajanje študijske dejavnosti, Komisija ni ugotovila kršitev predpisov in s tem kršitve dolžnega ravnanja župana, ki je eden od pogojev za obstoj korupcije po 2. členu ZPKor, zato je zaključila, da njegovo ravnanje ne ustreza definiciji korupcije v smislu 2. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 131
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar