Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 110

Funkcionarji v Uradu predsednika republike lahko poleg svoje funkcije opravljajo pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno ali publicistično delo v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 13. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 21.12.2007 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 110

  • Funkcionarji v Uradu predsednika republike lahko poleg svoje funkcije opravljajo pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno ali publicistično delo v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je iz pisarne novoizvoljenega predsednika republike prejela dopis s prošnjo po pojasnilu, ali funkcionarji, imenovani s strani predsednika republike, lahko poleg svoje funkcije opravljajo pedagoška in znanstveno raziskovalna dela na Pravni fakulteti, uredniška dela za znanstveno založbo Pravne fakultete in za Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti ter sodelujejo pri izobraževalni dejavnosti, pripravi izhodišč in programov znanstvenih konferenc pri Pravni fakulteti. Razen tega prosijo za pojasnilo ali je možno dodatne dejavnosti opravljati v dopolnilnem delovnem razmerju ali na podlagi pogodbenih razmerij.

Prvi odstavek 19. člena ZPKor (III. poglavje) določa, da funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. Drugi odstavek 19. člena pa določa, da ne glede na določbe prvega odstavka lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno in publicistično delo. Po 31. členu ZPKor se določbe tega poglavja ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene funkcionarje z zakonom drugače urejena.

Za funkcionarje v uradu predsednika Republike Slovenije se glede pravic iz dela uporabljata Zakon o zagotavljanju pogojev za upravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in, ZZPOFPR) in Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 3/90 in dr., ZFDO). Ker navedena zakona ne določata možnosti opravljanja dodatnih dejavnosti poklicnim funkcionarjev, se za ta vprašanja uporablja določba 19. člena ZPKor, za načine (pravne oblike) opravljanja dodatnih dejavnosti pa določbe drugih predpisov, ki pa niso v pristojnosti Komisije.

Pedagoške in izobraževalne dejavnosti, ki so navedene v zaprosilu, sodijo po mnenju Komisije med pedagoška dela, uredniška dela za znanstveno založbo in za Inštitut za primerjalno pravo se po mnenju Komisije lahko razvrstijo med znanstvena ali publicistična dela, znanstveno raziskovalna dejavnost pa med znanstvena in raziskovalna dela, ki so v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor za poklicne funkcionarje dovoljena in jih lahko opravljajo poleg svoje funkcije. Način opravljanja navedenih dejavnosti oziroma vrsta pravnega razmerja, na podlagi katerega se opravljajo dodatne dejavnosti, je odvisna od vrste nalog, ki jih funkcionar v okviru dodatnih dejavnosti opravlja in od podlag, ki jih zagotavljajo drugi predpisi, katerih vsebina pa ne sodi v pristojnost Komisije.

Ob upoštevanju navedene zakonodaje, lahko funkcionarji v uradu predsednika republike, v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor, opravljajo poleg svoje funkcije vsa v njihovem dopisu našteta dela, ki štejejo med pedagoška, znanstvena, raziskovalna, umetniška, kulturna ali publicistična dela.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 110
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar