Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 109

Univerza v Mariboru v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil z družbo Probatus, d.o.o., Bresternica, katere ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi omejitve poslovanja na seji dne 8.11.2007 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 109

  • Univerza v Mariboru v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil z družbo Probatus, d.o.o., Bresternica, katere ustanovitelj in direktor je hkrati član upravnega odbora Univerze v Mariboru.

Obrazložitev

Univerza v Mariboru (v nadaljevanju Univerza) je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo, ali je primerno, da je dr. Alojz Križman kot direktor družbe Probatus, ki se ukvarja med drugim s poslovanjem z nepremičninami, član upravnega odbora Univerze, v čigar pristojnosti je odločanje o upravljanju s premoženjem Univerze. Dr. Alojz Križman je bil v upravni odbor Univerze imenovan s strani Vlade Republike Slovenije kot predstavnik ustanovitelja.

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.119/06-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZViS) v 22. členu opredeljuje upravni odbor kot organ upravljanja visokošolskega zavoda. Po navedeni določbi sestavljajo upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, predstavniki ustanovitelja, predstavniki visokošolskih delavcev, predstavniki študentov, predstavniki drugih delavcev in predstavniki delodajalcev. Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 65/07, v nadaljevanju Statut) v 267. členu, poleg sestave upravnega odbora, določa tudi nezdružljivost članov upravnega odbora z drugimi funkcijami oziroma položaji. Po navedeni statutarni določbi v upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze, dekani članic univerze ter poslovodni organ drugega zavoda – članice univerze. Ob upoštevanju navedenih predpisov in dejstva, da dr. Križman ne opravlja funkcije, ki bi bila nezdružljiva s članstvom v upravnem odboru, Komisija meni, da z vidika nezdružljivosti pri dr. Križmanu ni ovir za članstvo v upravnem odboru.

Komisija pa je, ob upoštevanju dejstva, da je dr. Križman kot član organa upravljanja Univerze hkrati tudi direktor in ustanovitelj poslovnega subjekta Probatus d.o.o., ugotovila, da med Univerzo in poslovnim subjektom Probatus, d.o.o., veljajo omejitve poslovanja, ki jih določa 28. člen ZPKor.

28. člen ZPKor ureja omejitve poslovanja med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, katerih imetnik poslovnega oziroma upravljavskega deleža nad 20% ali njihov poslovodni organ je hkrati funkcionar naročnika ali član upravnega oziroma nadzornega odbora naročnika. Po 2. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, sodi v smislu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, ZJN) med naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo veljajo omejitve poslovanja s poslovnim subjektom, katerega direktor oziroma imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža nad 20% je hkrati tudi član organa upravljanja naročnika.

V obravnavanem primeru visokošolskega zavoda Univerze v Mariboru, ko je član upravnega odbora hkrati direktor in 100% lastnik poslovnega subjekta Probatus, d.o.o, Univerza v Mariboru po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z navedenim poslovnim subjektom, ne glede na to, da nastopa v javnih naročilih kot najugodnejši ponudnik. V tem primeru tudi ne velja izjema po petem odstavku 28. člena v zvezi z dovoljenjem za poslovanje, ki ga lahko izda Komisija le subjektom iz prvega odstavka 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 109
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar