Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 106

Javni medijski zavod, ki drugim medijem informacije na lastno pobudo posreduje tako, da nekatere od njih obravnava prednostno, krši načelo nepristranskosti in enakega obravnavanja.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 24.10.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 106

  • Javni medijski zavod, ki drugim medijem informacije na lastno pobudo posreduje tako, da nekatere od njih obravnava prednostno, krši načelo nepristranskosti in enakega obravnavanja.

Obrazložitev

Na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je novinar revije Stop naslovil dopis, v katerem navaja, da RTV Slovenija pri posredovanju informacij tiskanim medijem favorizira Vikend magazin, prilogo Dela, medtem ko reviji Stop odstopi informacije šele potem, ko jih Vikend že objavi. Komisijo prosi za načelno mnenje o takšnih dogodkih.

Komisija je pri reševanju zadeve proučila veljavne pravne podlage, ki urejajo ravnanja RTV pri posredovanju informacij medijem in sicer: Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/0-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZMed), Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, v nadaljevanju ZRTVS) in Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija, ki jih je sprejel Svet RTV Slovenija dne 18.5.2000.

ZRTVS določa, da je RTV Slovenija javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno z zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

ZMed določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev. Po 45. členu ZMed so informacije za medije tiste informacije, ki jih organ na lastno pobudo posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na vprašanje in so vezane na delovno področje organa. Informacije morajo biti po navedeni zakonski določbi resnične in celovite, pri čemer zakon ne izpostavlja nobenega od medijev, ki bi imel prednost pri pridobitvi informacij, kar tudi pomeni, da vse medije obravnava enakopravno in enakovredno.

Zaradi uveljavljanja javnega interesa in spoštovanja najvišjih profesionalnih meril je Svet RTV Slovenija 18.5.2000 sprejel Poklicna merila in načela novinarske etike v svojih programih (v nadaljevanju Poklicna merila), ki jih morajo spoštovati novinarji oziroma ustvarjalci radijskih in televizijskih programov, da bi zadostili javnemu interesu. Poklicna merila v točki 1.2 določajo kot temeljno vrednoto obveščanja javnosti nepristranskost, po kateri se je treba izogniti vsemu, kar lahko vzpodbudi domnevo, da je javni zavod pristranski ali pod vplivom neke skupine za pritisk, ne glede na to, ali je ta ideološka, politična, finančna, socialna, verska ali kulturniška. Po navedeni določbi je RTV Slovenija dolžna uravnoteženo sporočati ali predstavljati bistvena dejstva in stališča ter ohranjati nepristransko in etično razmerje do vseh oseb, ustanov, tem in dogodkov.

Ob upoštevanju določb 1.2 točke Poklicnih meril in smiselne uporabe določb 45. člena ZMed, Komisija meni, da je RTV Slovenija pri posredovanju informacij drugim medijem na lastno pobudo dolžna obravnavati vse medije enakopravno in enakovredno ter vsem medijem na načelni ravni zagotavljati enake pogoje za posredovanje informacij. Dajanje privilegija enemu od medijev pomeni kršitev načela nepristranskosti in enakega obravnavanja medijev pri posredovanju informacij.

Komisija je na podlagi vsega navedenega zaključila, da RTV Slovenija pri posredovanju informacij medijem na lastno pobudo, v primeru, da privilegira enega od njih, krši določila Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 106
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar