Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 104

Ravnanje uradne osebe – ministra, ki v nasprotju z veljavnimi predpisi sprejme sklepe o financiranju kulturnih projektov in jim s tem omogoči pridobitev proračunskih sredstev, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 2/04 v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 9.10.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 104

 • Ravnanje uradne osebe – ministra, ki v nasprotju z veljavnimi predpisi sprejme sklepe o financiranju kulturnih projektov in jim s tem omogoči pridobitev proračunskih sredstev, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je v mesecu juniju 2007 prejela anonimno prijavo z zaprosilom, da poda mnenje, ali ravnanje ministra za kulturo Republike Slovenije v zvezi s sklepi ministra, da odobri sofinanciranje dveh kulturnih projektov Slovenske matice v letu 2007, ustreza definiciji korupcije po Zakonu o preprečevanju korupcije ( Ur. l. RS, št.2/04).

V navedeni zadevi je Komisija ministrstvo za kulturo zaprosila za dokumentacijo, ki se nanaša na postopke v zvezi s sklepi o sofinanciranju projektov Slovenske matice iz proračuna v letu 2007, ter s pregledom pridobljene dokumentacije ugotovila, da je ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v Uradnem listu RS št. 120-121 z dne 24. 11. 2006 na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Ur. l. RS št. 109/02, 25/04 in 104/05) objavilo Javni razpis za izbiro kulturnih projektov na področju umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo. Iz javnega razpisa je razvidno, da je bil predmet razpisa sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, javnih zavodov ter posameznikov, ki delujejo na področjih umetnosti in knjige, pri čemer se je razpis nanašal na področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin s področja uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti ter knjige.

V zvezi z javnim razpisom je bilo na ministrstvo za kulturo pravočasno, do 8. 1. 2007, vloženih 486 prijav za sofinanciranje projektov na področju knjige. Med temi so bile tudi vloge Slovenske matice iz Ljubljane, Kongresni trg 8, ki je v skladu z javnim razpisom v zakonitem roku poslala vloge za sofinanciranje naslednjih projektov:

– s področja organiziranja literarnih festivalov ali literarnih prireditev projekt:

 1. Italijanska književnost med Slovenci in slovenska med Italijani,
 2. Literarna avantgarda v šestdesetih,
 3. Festival Madžarske književnosti.

– s področja razvijanja bralne kulture projekt:

 • Bralni horizonti plemstva na Slovenskem,
 • Simpozij o Blažu Kocenu,
 • Razprave v Slovenski matici.

– s področja izdaje knjig:

 • Friedrich Nietzsche, Času neprimerna premišljevanja,
 • Saša Vuga, Kobariško zrcalo,
 • Primož Simoniti, Nemške in druge razprave,
 • Andrej Capuder, Reka pozabe,
 • Edvard Ravnikar, O arhitekturi,
 • razni avtorji, Srednjeevropska antologija,
 • Slodnjakov album.

Iz Komisiji razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je Slovenska matica na področju izdaje knjig dala tudi vlogo za sofinanciranje projekta Anonyma, Ženska v Berlinu, vendar Komisija s to prijavo ne razpolaga.

Dne 17. 03. 2007 se je sestala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na Javni razpis za izbiro kulturnih projektov na področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna (v nadaljevanju Komisija za odpiranje vlog), ki je bila imenovana s sklepom ministra za kulturo št. 6110-633/2007/1 z dne 16. 1. 2007. Iz zapisnika omenjene komisije št. 6110-633/2007/2 z dne 17. 03. 2007 je razvidno, da je Komisija za odpiranje vlog med ostalim ugotovila, da je na področju knjige na razpis prispelo 486 vlog. Vse vloge so bile vložene pravočasno, pri čemer je bilo 19 vlog nepopolnih in 79 vlog, ki so bile vložene s strani neupravičene osebe. Na podlagi navedenih ugotovitev je minister za kulturo izdal sklep št. 6110-633/2007/6 z dne 26. 3. 2007, s katerim je med ostalim ugotovil, da se vloge Slovenske matice za kulturne projekte:

– Andrej Capuder, Reka pozabe,

– Edvard Ravnikar, O arhitekturi,

– Friedrich Nietzsche, Času neprimerno premišljevanje,

– Anonyma, Ženska v Berlinu,

– Srednjeevropska antologija,

– Razprave v Slovenski matici,

– Simpozij o Blažu Kocenu,

– Bralni horizonti plemstva na Slovenskem,

– Festival Madžarske književnosti,

– Literarna avantgarda v šestdesetih, in

– Italijanska književnost med Slovenci in slovenska med Italijani,

zavržejo kot nepopolne. Iz obrazložitve navedenega sklepa je razvidno, da so bile vloge Slovenske matice zavržene, ker niso izpolnjevale posebnih pogojev iz razpisa. Posebni pogoji javnega razpisa za področje izdaje knjig so med ostalim določali, da zaprošena vsota za posamezno knjigo ne presega 3.500.000 SIT in največ 70% vseh predvidenih stroškov, za področje razvijanja bralne kulture pa lahko predlagatelji projekta zaprosijo za sofinanciranje največ 70% vseh stroškov in največ 3.000.000 SIT na projekt. Komisija za odpiranje vlog je ugotovila, da prej navedene vloge Slovenske matice ne izpolnjuje posebnih pogojev razpisa, ker je predlagatelj v svojih vlogah zaprosil za sofinanciranje projektov v višjih zneskih kot je to bilo predpisano s posebnimi pogoji javnega razpisa in so bile vloge, v skladu z določili prvega odstavka 9. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05) in petega odstavka 117. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02 ), zavržene.

Trije projekti Slovenske matice so izpolnjevali pogoje iz javnega razpisa. Zato so bili s strani strokovne komisije za knjigo in strokovne službe ministrstva za kulturo glede financiranja iz državnega proračuna za leto 2007 obravnavani in točkováni ter tudi izbrani za sofinanciranje iz proračuna za leto 2007. V zvezi s tem je minister za kulturo izdal odločbo št. 6110-633/2007/21 z dne 7.6.2007, s katero je določil projekte s področja kulture, ki jih bo financirala Republika Slovenija iz proračuna v letu 2007. Iz odločbe je razvidno, da so za sofinanciranje kulturnih projektov bili med ostalimi izbrani tudi projekti Slovenske matice in sicer projekt:

– Primož Simoniti, Nemške in druge razprave,

– Saša Vuga, Kobariško zrcalo, in

– Slodnjakov album.

Na podlagi te odločbe sta Ministrstvo za kulturo in Slovenska matica sklenili pogodbo št. 3511.07-105143 z dne 6. 7. 2007 o sofinanciranju in izvedbi kulturnega projekta v letu 2007, s katero sta tudi dogovorila obveznost, da Republika Slovenija iz sredstev proračuna v letu 2007 zagotovi Slovenski matici sredstva za izvedbo treh prej navedenih projektov v skupni višini 17.500 EUR.

Komisija je nadalje ugotovila, da je ministrstvo za kulturo kljub prejšnjim ugotovitvam Slovenski matici zagotovilo sredstva za sofinanciranje projektov, ki so bili v postopku javnega razpisa zavrženi kot nepopolni. Iz dokumentacije, ki jo je pridobila Komisija, je razvidno, da je Slovenska matica oz. njen tajnik in glavni urednik dne 19. aprila 2007 poslal osebno ministru za kulturo dva dopisa.

V prvem dopisu ministru navaja: “pri Slovenski matici smo zaradi obsežnosti načrtovanega programa šele v tem mesecu uspeli pridobiti vse predavatelje in v posvetovanju z njimi uskladiti termine za program prireditev v letošnjem letu, zato načrtovanja projekta nismo mogli prej zaključiti in finančno ovrednotiti. Gre za zaokrožen in enovit projekt Slovenske matice v okviru svoje dejavnosti. Zaradi navedenega vas prosimo za financiranje projektov:

– Literarni festivali – Preboj modernizma v slovenski književnosti, Sodobna literatura sosedov Madžarska in Sodobna literatura sosedov Italija.

– Razvijanje bralne kulture – Debate v Slovenski matici, Serija predavanj spreminjanje bralne kulture in Simpozij Atlasi, kartografija, razvoj zemljepisa”.

Za vsak projekt je Slovenska matica zaprosila za sofinanciranje v višini 37.556,34 EUR, pri čemer je bila celotna vrednost prvega projekta z njihove strani ocenjena na 59.714,22 EUR, drugega pa na 67.058,90 EUR.

Komisija je ugotovila, da gre v navedenih primerih za projekte, ki so bili v postopku javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2007 iz proračuna sofinancirala Republika Slovenija, že obravnavani in kot je iz obrazložitve načelnega mnenja razvidno, v postopku obravnave s strani Komisije za odpiranje vlog in s sklepom ministra zavrženi. V primerjavi s prvotnimi vlogami, ki so bile predložene v postopku javnega razpisa, je prišlo do spremembe nazivov projektov. Tako so trije projekti, ki so bili prijavljeni na javnem razpisu za področje organizacije literarnih festivalov ali literarnih prireditev, združeni v enotni projekt literarni festivali, trije projekti s področja razvijanja bralne kulture pa združeni v enotni projekt razvijanje bralne kulture.

V svojem drugem dopisu ministru tajnik Slovenske matice navaja: “Ministrstvo za kulturo RS prosimo za izredno subvencijo knjižnega sklopa iz programa Slovenske matice, ki ga vnaprej nismo mogli načrtovati. Gre za zaokrožen in celovit projekt z naslovom Zbirka vrhuncev Slovenske matice, ki le v takšnem posebnem projektu lahko celovito in skladno deluje v okviru programa Slovenske matice. Projekt Zbirka vrhuncev Slovenske matice obsega naslednje knjige:

– Friedrich Nietzsche, Času neprimerna premišljevanja,

– Edvard Ravnikar, O arhitekturi,

– Srednjeevropska antologija,

– Andrej Capuder, Reka pozabe, in

– Anonyma, Ženska v Berlinu.”

Vrednost vseh projektov je bila ocenjena s strani Slovenske matice na 157.270,09 EUR in so v skladu s tem ministra zaprosili za sofinanciranje v skupni višini 73.026.20 EUR. V tem dopisu je prošnja za sofinanciranje projektov bila med ostalim utemeljena tudi z naslednjim: “Za izredno subvencijo prosimo zato, ker smo šele v mesecu januarju uspeli zbrati vse rokopise in urediti pogodbe z avtorji. Prav tako se nam je v letošnje leto zavleklo delo prevajalcev, predvsem pa urejanje avtorskih pravic z založbami in agencijami na tujem.”

Tudi v tem primeru je Komisija ugotovila, da je Slovenska matica oz. njen tajnik in glavni urednik, ministra zaprosil za sofinanciranje projektov, ki so bili v okviru javnega razpisa že obravnavani in v tem postopku zavrženi. Tako kot v predhodnem dopisu je tudi v tem prišlo le do spremembe naziva projekta, saj so bili vsi prej zavrženi projekti združeni v enotni projekt Zbirka vrhuncev Slovenske matice.

Oba dopisa je ministrstvo za kulturo prejelo dne 24.04.2007. Kljub prej navedenim ugotovitvam je minister za kulturo en dan po prejemu dopisov, dne 25. 4. 2007, izdal dva sklepa.

S sklepom št. 613-47/2007/2 je v letu 2007 odobril sofinanciranje kulturnega projekta organizacija literarnih festivalov in razvijanja bralne kulture, ki ga bo izvedla Slovenska matica. Za enkratno sofinanciranje projekta je odobril sredstva v višini 39.775 EUR iz proračunske postavke 7115. V obrazložitvi sklepa je med ostalim navedeno: “Ker je bil zaradi obsežnosti celotni program prireditev sprejet šele v začetku letošnjega leta, Slovenska matica s projektom ni mogla kandidirati na javnem razpisu (poudarila Komisija), zato je utemeljeno financiranje iz naslova nepredvidenih akcij.”

Tudi z drugim sklepom št. 613-45/2007/2 je minister v letu 2007 odobril sofinanciranje kulturnega projekta izdaja zbirke vrhunci Slovenske matice, 5 knjig, ki jih bo izdala Slovenska matica. Za enkratno financiranje projekta je odobril sredstva v višini 70.000 EUR iz proračunske postavke 7115. V obrazložitvi tega sklepa je navedeno: “Ker so bili rokopisi knjig dokončani v začetku letošnjega leta, založba s projektom ni mogla kandidirati na javnem razpisu (poudarila Komisija), zato je utemeljeno financiranje iz naslova nepredvidenih akcij.

Pri izdaji obeh sklepov se je minister skliceval na določila 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) oz. določila drugega odstavka tega člena, ki se v celoti glasi:

“Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev se izvede kot:

 • javni poziv,
 • javni razpis.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko izjemoma minister izda sklep o financiranju določenega javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interventnih sredstev ministrstva in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.

Višina interventnih sredstev iz prejšnjega odstavka se določi z letnim proračunom.”

Komisija ugotavlja, da je minister nesporno pooblaščen, da v skladu z določili prej citiranega člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo odobri financiranje kulturnih projektov, vendar le izjemoma, ko gre za projekt posebnega pomena, ki zaradi objektivnih razlogov ni mogel sodelovati v postopku javnega razpisa ali javnega poziva. To je navedeno tudi v obrazložitvi dejavnosti proračunske postavke 7115 – nepredvidene akcije ministrstva za kulturo, v kateri je navedeno: “Postavka je v skladu z 102 .členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo namenjena sofinanciranju kulturnih projektov in programov, ki jih zaradi prekratkega časa za njihovo pripravo ni mogoče poslati na javni razpis (poudarila Komisija) in jih minister denarno podpre, kolikor presodi, da so za slovensko kulturo pomembni.”

Vendar Komisija ugotavlja, da v primerih sklepov ministra, da odobri sofinanciranje dveh projektov Slovenske matice v skupni višini 109.775 EUR v letu 2007 ne gre za projekte, ki bi ustrezali pogojem iz drugega odstavka 102. člena ZUJIK, saj so vsi projekti bili prijavljeni v postopku javnega razpisa in so bili s sklepom ministra v tem postopku iz formalnih razlogov zavrženi. Tako je netočna ugotovitev iz obrazložitev sklepov ministra, da Slovenska matica s projekti ni mogla kandidirati na javnem razpisu. Komisija ugotavlja ravno nasprotno, da je Slovenska matica s temi projekti sodelovala v postopku javnega razpisa, kar je razvidno iz obrazložitve našega načelnega mnenja in Komisiji razpoložljive dokumentacije, vendar je zaradi pomanjkljivo sestavljenih vlog bila večina projektov v tem postopku zavrženih.

Iz navedenega nesporno izhaja, da je minister v opisanem primeru v nasprotju z določili ZUJIK izrabil svoj položaj, ko je projekte Slovenske matice, ki so bili obravnavani v rednem postopku javnega razpisa in v tem postopku zavrženi, na pobudo tajnika in urednika Slovenske matice ponovno obravnaval kot popolnoma nove projekte, čeprav je vedel, da gre za projekte, ki so bili v rednem postopku zavrženi. S tako opredelitvijo projektov jim je določil izjemen status. Popolnoma netočno in napačno jih je opredelil kot projekte, ki niso sodelovali v postopku javnega razpisa, čeprav mu je bilo znano, da je bilo ravno obratno oz. da so ti projekti bili prijavljeni v postopku javnega razpisa, saj je le tako lahko dosegel uporabo svojih pooblastil iz drugega odstavka 102. člena ZUJIK. S tem je Slovenski matici neupravičeno omogočil pridobitev sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov v višini 109.775 EUR iz proračuna Republike Slovenije, mimo javnega razpisa, kar je v nasprotju z določili 102. člena ZUJIK. Z opisanim načinom obravnave projektov Slovenske matice je minister za kulturo le-to postavil v privilegiran položaj v odnosu do vseh ostalih prijaviteljev na javnem razpisu. Pri opisanem ravnanju minister ni ravnal kot varuh zakonitosti postopkov, ampak je ravno obratno kršil zakon z namenom, da Slovenski matici, ne glede na dejansko stanje, omogoči pridobitev sredstev proračuna za sofinanciranje kulturnih projektov, do katerih ta ni bila upravičena. Pri tem Komisija poudarja, da v postopku ni ocenjevala kulturnega in drugega pomena programov, kakor tudi ne vloge Slovenske matice v slovenskem kulturnem prostoru.

Da bi omogočil izvedbo sklepov o sofinanciranju projektov Slovenske matice, je minister odredil prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami ministrstva za kulturo. Tako je Komisija ugotovila, da je strokovna služba ministrstva za kulturo dne 23. 4. 2007 na seji strokovne komisije za izbiro programov, ki naj bi bili financirani iz proračuna, člane komisije seznanila z navodilom kabineta ministra, da so sredstva na projektu zmanjšana za 110.000 EUR. V zvezi s tem je strokovna komisija ministru poslala izjavo, s katero so ga opozorili na neprijeten položaj strokovne komisije, ker mora ponovno odločati o vlogah glede na to, da tolikšnega znižanja sredstev ni bilo mogoče pokriti zgolj z manjšimi popravki. Prav tako so ga opozorili, da z razpoložljivim obsegom sredstev strokovna komisija ne more docela korektno opraviti svojega strokovnega dela ter da težave v prvi vrsti zadevajo področje izdaje knjig in delovnih štipendij.

Kljub temu opozorilu je minister vztrajal pri svoji odločitvi o zmanjšanju sredstev na projektu. Tako je finančna služba ministrstva za kulturo na podlagi njegove odločitve dne 7. 5. 2007 izdala sklep o prerazporeditvi pravice porabe št. 01/13337352-PPS-MF. Z navedenim sklepom je bilo preneseno iz proračunske postavke 7105 – založništvo iz katere so se sofinancirali kulturni projekti v letu 2007 109.775 EUR, na proračunsko postavko 7115 – nepredvidene akcije. Iz navedenega je razvidno, da je minister z namenom, da omogoči sofinanciranje projektov Slovenske matice odredil zmanjšanje sredstev na projektu založništva, z namenom da na proračunski postavki “nepredvidene akcije” pridobi sredstva za financiranje projektov Slovenske matice. Komisija sicer ugotavlja, da je minister pooblaščen za sprejemanje tovrstnih odločitev, vendar je bila ta odločitev nesporno povezana z njegovo odločitvijo, da kljub temu, da so bili projekti Slovenske matice v postopku javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračuna v letu 2007 zavrženi, mimo javnega razpisa zagotovi sredstva za njihovo sofinanciranje.

Zaradi navedenega je Komisija sprejela sklep, da ravnanje uradne osebe – ministra ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 104
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar