Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 97

Ravnanje uradnih oseb državnega organa in organizacije z javnimi pooblastili, ki pri svojem poslovanju odkrijejo kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, pa jih v nasprotju z določili Zakona o kazenskem postopku ne naznanijo pristojnim organom, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 2/04 v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 13.9.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 97

  • Ravnanje uradnih oseb državnega organa in organizacije z javnimi pooblastili, ki pri svojem poslovanju odkrijejo kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, pa jih v nasprotju z določili Zakona o kazenskem postopku ne naznanijo pristojnim organom, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Obrazložitev

Komisija je meseca avgusta leta 2007 prejela prijavo, ki se nanaša na kršitev kazenske in visokošolske zakonodaje na eni od slovenskih fakultet. Komisija je s prijavo prejela osnovne podatke o zatrjevani izdaji nezakonitega “Potrdila o zaključku študija” za študenta, ki še ni opravil zagovora diplomske naloge oziroma še ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu.

Komisija je ugotovila, da je Referat za študentske zadeve v študijskem središču zunaj sedeža fakultete, ki za izdajo tovrstnih potrdil ni pristojen, dne 17.5.2007 izrednemu študentu izdal »Potrdilo o zaključku študija«. Potrdilo je izpolnjeno z lažnimi podatki na neveljavnem obrazcu, podpisano s strani strokovne sodelavke referata in opremljeno z veljavnim žigom fakultete. Ker je delodajalec študenta posumil v verodostojnost predložene listine, je fakulteto zaprosil za preveritev podatkov. Dopis s prošnjo za preveritev je fakulteta prejela dne 13.6.2007.

Fakulteta je v odgovoru delodajalcu – državnemu organu navedla, da sporno Potrdilo o zaključku šolanja ni bilo izdano pri njih in da študent v kritičnem času ni pridobil naslova diplomirani ekonomist (VS). Istega dne (28.6.2007), kot je bil posredovan prej navedeni odgovor, je dekan fakultete študentu izdal odločbo, s katero mu je izrekel “ukor zaradi ponarejanja listine”. V obrazložitvi odločbe je med drugim navedeno tudi to, da preverjano potrdilo o zaključku študija “po vsebini in obliki ni v skladu z vzorcem Potrdila o diplomiranju”, ki ga izdaja ta fakulteta.

Komisija je nadalje ugotovila, da je predpogoj za zagovor diplomske naloge potrdilo o opravljenih obveznostih po programu, torej o opravljenih izpitih študenta, za kar je študent v okviru “Prijave diplomskega dela” predložil s strani referata za študentske zadeve potrjeno izjavo z dne 16.5.2007, čeprav je dva izpita opravil pozneje: prvega 13.6.2007 in drugega 28.6.2007.

Komisija je ugotovila tudi to, da je dne 21.6.2007, torej še pred zadnjim opravljenim izpitom, študent oddal prvi izvod diplomskega dela, na podlagi katerega je njegov mentor dne 22.6.2007 izdal poročilo in predlagal oceno naloge “prav dobro”.

Dne 2.7.2007 je fakulteta sestavila “Zapis o diplomi” z datumom zagovora 9.7.2007, kjer je študent dobil oceno “prav dobro”.

Dne 11.7.2007 je bilo študentu s strani dekana izdano “Potrdilo o zaključku šolanja” na obrazcu, ki ni identičen obrazcu “Potrdila o diplomiranju”, ki ga kot edino veljavnega sicer izdajajo na fakulteti in na katerega se je isti dekan skliceval v odločbi o ukoru z dne 28.6.2007.

Na podlagi teh in še nekaterih drugih, Komisiji poznanih, dejstev obstaja sum v pravilnost opravljenih študijskih obveznosti študenta, vendar se Komisija v to ni spuščala podrobneje. Je pa nesporno, da bi moralo vodstvo fakultete skladno s prvim odstavkom 145. člena ZKP, ki določa, da so “vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače zvedo zanje”, sum kaznivega dejanja ponarejanja listin, ki ga je dokumentirano ugotovilo z odločbo z dne 28.6.2007, prijaviti pristojnim organom, torej državnemu tožilstvu oziroma policiji.

Identična obveznost je seveda veljala za delodajalca – državni organ, ki je iz odgovora fakultete z dne 28.6.2007 ravno tako moral razbrati, da je njihov zaposleni ob zaposlitvi predložil ponarejen dokument – Potrdilo o zaključku študija – in bi torej tudi državni organ moral slediti določbi 145. člena ZKP.

Komisija meni, da takšno ravnanje uradnih oseb na fakulteti in v državnem organu predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki ga zahteva 145. člen ZKP, zaradi te kršitve pa je bila osebam, ki so sodelovale pri izdaji spornih dokumentov o študiju obravnavanega študenta, pridobljena nepremoženjska korist, saj so se izognile vsaj predkazenskemu, če ne tudi kazenskemu postopku. Opisano ravnanje oziroma opustitve tako ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 97
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar