Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 79

Darila, ki jih sprejme funkcionar oziroma njegov družinski član ob odhodu funkcionarja v pokoj ali ob njegovem prenehanju funkcije, niso darila v zvezi z opravljanjem funkcije, zato zanje ne veljajo določbe o prepovedi oziroma omejitvah sprejemanja daril v smislu 24. in 25. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 6.4.2007 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 79

  • Darila, ki jih sprejme funkcionar oziroma njegov družinski član ob odhodu funkcionarja v pokoj ali ob njegovem prenehanju funkcije, niso darila v zvezi z opravljanjem funkcije, zato zanje ne veljajo določbe o prepovedi oziroma omejitvah sprejemanja daril v smislu 24. in 25. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je bila zaprošena za mnenje, kako ravnati z darilom (umetniško sliko) v vrednosti 500 EUR, ki je bilo dano funkcionarju ob zaključku 12- letnega mandata, da bo ravnanje skladno z ZPKor.

24. člen ZPKor določa, da funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti. ZPKor prepoved oziroma omejitve sprejemanja daril ne omejuje le na funkcionarje, temveč jo razteza tudi na družinske člane funkcionarja. ZPKor obravnava omejitve in prepovedi sprejemanja daril funkcionarjev in njihovih družinskih članov, kadar so darila dana v zvezi z opravljanjem funkcije. Pri tem ZPKor kot izjemo opredeljuje protokolarna darila in priložnostna darila manjše vrednosti.

Za protokolarna darila ZPKor štejejo darila predstavnikov drugih držav in mednarodnih organizacij, dana na obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah. Protokolarna darila so tista, ki se podeljujejo na podlagi vnaprej določenih protokolarnih pravil.

Priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki so funkcionarjem izročena ob priložnostih, v katerih se ljudje tradicionalno obdarujejo in katerih vrednost ne presega vrednosti 62,59 EUR, oziroma katerih skupna vrednost v posameznem koledarskem letu ne presega 125,18 EUR, če so prejeta od iste osebe. To so darila, ki se izročajo ob določenih priložnostih, kot so osebni prazniki funkcionarja, državni prazniki, jubileji in druge podobne priložnosti, ki se pojavljajo enkrat ali večkrat v času mandata funkcionarja.

Funkcionar, ki sprejme darilo, je v skladu s 25. členom ZPKor dolžan sprejeto darilo vpisati v seznam daril, ki se vodi pri organu, v katerem funkcionar opravlja funkcijo in pri tem navesti podatke, ki so opredeljeni v 4. členu Pravilnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar (Uradni list RS, št. 17/05). Protokolarna in priložnostna darila, ki presegajo vrednost 62,59 EUR, oziroma večkratna priložnostna darila, katerih skupna vrednost presega 125,18 EUR, če so prejeta od iste osebe, postanejo last države oziroma lokalne skupnosti in se izročijo v razpolaganje organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo.

Za darila, ki so izročena funkcionarju oziroma njegovemu družinskemu članu ob odhodu funkcionarja v pokoj ali ob prenehanju funkcije, ni mogoče trditi, da so v zvezi z opravljanjem funkcije, ker je odhod v pokoj ali prenehanje funkcije enkratni dogodek, s katerim se zaključijo oziroma ugasnejo vse aktivnosti in uradna dejanja ter pristojnosti funkcionarja, ki so izhajale iz določene funkcije in se darilo ne nanaša na opravljanje funkcije, temveč na njeno prenehanje. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da izročeno darilo ne sme biti posledica vnaprejšnje ponudbe oziroma obljube ali celo dogovora med funkcionarjem ali njegovim družinskim članom in izročiteljem darila za opravljeno uradno dejanje funkcionarja v času trajanja njegove funkcije, saj bi takšno dejanje v smislu veljavnega kazenskega zakonika predstavljalo kaznivo dejanje.

Darilo, izročeno ob slovesu funkcionarja zaradi odhoda v pokoj ali zaradi prenehanja funkcije, ima torej po mnenju Komisije značaj osebnega darila, za katerega ne veljajo določbe ZPKor o prepovedi oziroma omejitvah sprejemanja daril. Ob upoštevanju določb 24. in 25. člena ZPKor, sprejeto darilo z značajem osebnega darila, postane last funkcionarja oziroma njegovega družinskega člana ne glede na njegovo vrednost in ga ni potrebno evidentirati pri organu, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 79
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar