Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 2

Volilni odbori po Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97, 70/00, 73/04- ZVDZ ) in Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02, 54/04 – ZLV ) ne štejejo med organe, ki so Komisiji za preprečevanje korupcije, na podlagi 33. in 50. člena ZPKor dolžni posredovati podatke in sezname njihovih članov. Enako kot pod točko 1. velja za ostale volilne organe in sicer: volilne komisije volilnih enot, okrajne volilne komisije, volilne komisije posebne volilne enote po ZVDZ in občinske volilne komisije, občinske komisije volilnih enot ter posebne občinske volilne komisije po ZLV in za volilne organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Volilni organ, za katerega veljata 33. in 50. člen ZPKor v povezavi z 2. členom ZPKor, je Republiška volilna komisija, katere člani so funkcionarji.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 – ZPKor ) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/ 04), po obravnavi vloge Republiške volilne komisije v zvezi z izvrševanjem 33. in 50. člena Zakona o preprečevanju korupcije, na seji dne 4. 11. 2004 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 2

  • Volilni odbori po Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97, 70/00, 73/04- ZVDZ ) in Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02, 54/04 – ZLV ) ne štejejo med organe, ki so Komisiji za preprečevanje korupcije, na podlagi 33. in 50. člena ZPKor dolžni posredovati podatke in sezname njihovih članov.
  • Enako kot pod točko 1. velja za ostale volilne organe in sicer: volilne komisije volilnih enot, okrajne volilne komisije, volilne komisije posebne volilne enote po ZVDZ in občinske volilne komisije, občinske komisije volilnih enot ter posebne občinske volilne komisije po ZLV in za volilne organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
  • Volilni organ, za katerega veljata 33. in 50. člen ZPKor v povezavi z 2. členom ZPKor, je Republiška volilna komisija, katere člani so funkcionarji.

Obrazložitev

Republiška volilna komisija je zaprosila Komisijo za načelno mnenje o tem, ali se za volilne odbore po ZVDZ in ZLV uporabljata 33. in 50. člen ZPKor, ki določata obveznost organa, da predloži komisiji seznam funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo v organu ter obvešča Komisijo o nastopu in prenehanju funkcije funkcionarjev. Po mnenju Republiške volilne komisije člani volilnih odborov niso funkcionarji v smislu 2. člena ZPKor. Enako vprašanje postavlja tudi za volilne organe ( komisije) samoupravnih narodnih skupnosti ter Kmetijsko gozdarske zbornice.

Komisija je pri podaji mnenja izhajala iz opredelitve, kdo so funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnostih (občinah) v smislu 2. člena ZPKor. Organi, katerih člani imajo status funkcionarjev, so dolžni ravnati po 33. in 50. členu ZPKor. Pojem funkcionarjev opredeljujeta Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/94 – ZFDO) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 115/03- ZSPJS-UPB1).

Po navedenih predpisih so funkcionarji osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.

Na nivoju lokalne skupnosti so po določbah 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96, 51/02, 108/03 – ZLS) občinski funkcionarji: župan, podžupan in člani občinskega sveta.

Republiško volilno komisijo imenuje državni zbor kot nosilec zakonodajne oblasti, ostale volilne komisije imenuje Republiška volilna komisija, volilne odbore pa okrajna volilna komisija. Na občinski ravni imenuje občinsko volilno komisijo in komisije volilnih enot občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija.

Po določbah 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 69/04 – ZKGZ) imenuje volilno komisijo zbornice upravni odbor zbornice, ostale volilne organe pa imenuje volilna komisija zbornice.

Ob upoštevanju zakonskih opredelitev, da je funkcionar oseba, ki jo skladno z zakonom izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne veje oblasti ter izhajajoč iz določb ZVDZ, ZLV in ZKGZ, ki se nanašajo na imenovanje volilnih organov, komisija meni, da člani volilnih organov po ZVDZ, ZLV in ZKGZ, razen Republiške volilne komisije, nimajo statusa funkcionarjev, četudi opravljajo funkcijo za določeno mandatno obdobje, zato ti volilni organi ne štejejo med organe, ki bi jih zavezovala 33. in 50. člen ZPKor in po mnenju Komisije niso obvezni posredovati Komisiji podatkov in seznamov njihovih članov.

Med organe, ki jih zavezujeta 33. in 50. člen ZPKor pa šteje Republiška volilna komisija, katere člane imenuje državni zbor in imajo status funkcionarjev.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 2
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar